Brand  (β version)

284 Hetero-Atoms

[ _ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All ]
1. V02 ( 1 PDB Entries )
3-[(R)-2-azanylethylsulfanyl-(3-ethylphenyl)- phenyl-methyl]phenol
2. V04 ( 1 PDB Entries )
4-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-N-(2-hydroxyethoxy)- 1h-indazole-5-carboxamide
3. V0L ( 1 PDB Entries )
Volitinib
4. V0N ( 1 PDB Entries )
2-[(2r,3s,4r,5r)-1-[3-(4-fluorophenyl)propyl] -5-(hydroxymethyl)-3,4-bis(oxidanyl) pyrrolidin-2-yl]-N-methyl-ethanamide
5. V10 ( 1 PDB Entries )
N^6^-[(1r)-2-[(1r)-1-carboxy-2- (methylsulfanyl)ethoxy]-2-oxo-1-(sulfanylmethyl)ethyl]-6- oxo-L-lysine
6. V11 ( 1 PDB Entries )
[(1s,5r)-8-[(2r)-2-hydroxy-2-phenyl-ethyl]-8- azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] benzoate
7. V12 ( 1 PDB Entries )
5'-[(1h-benzimidazol-2-ylacetyl)amino]-5'- deoxycytidine
8. V13 ( 3 PDB Entries )
2,3,5,6-tetrafluoro-4-[(2-hydroxyethyl) sulfonyl]benzenesulfonamide
9. V14 ( 6 PDB Entries )
3-(cyclooctylamino)-2,5,6-trifluoro-4-[(2- hydroxyethyl)sulfonyl]benzenesulfonamide
10. V15 ( 1 PDB Entries )
2-amino-6-(2-phenylethyl)pyrimidin-4(3h)-one
11. V16 ( 1 PDB Entries )
N-(4-butyl-2-methylphenyl)-N'-hydroxyimidoformamide
12. V1A ( 8 PDB Entries )
S-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1h-imidazol- 4-yl) methanesulfonothioate
13. V1F ( 3 PDB Entries )
3-(benzylamino)-2,5,6-trifluoro-4-[(2-phenylethyl) sulfonyl]benzenesulfonamide
14. V1N ( 1 PDB Entries )
[(2s,3r,4r,5r)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4- bis(oxidanyl)oxolan-2-yl] 2-(1h-indol-3-yl)ethyl hydrogen phosphate
15. V1T ( 1 PDB Entries )
1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h- benzimidazole-5-carboxamide
16. V20 ( 1 PDB Entries )
N6^-[(1r)-2-[(1s)-1-carboxy-2- (methylsulfanyl)ethoxy]-2-oxo-1-(sulfanylmethyl)ethyl]-6- oxo-L-lysine
17. V21 ( 1 PDB Entries )
3-methylthiobenzimidazo[1,2-C][1,2,3]thiadiazol-7- sulfonamide
18. V24 ( 1 PDB Entries )
N-[([1,1'-biphenyl]-4-yl)sulfonyl]-N-({1-[3,4,6-tri-O- acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]- 1h-1,2,3-triazol-4-yl}methyl)-D-valine
19. V25 ( 2 PDB Entries )
Ethyl 3-[(E)-2-amino-1-cyanoethenyl]-6,7- dichloro-1-methyl-1h-indole-2-carboxylate
20. V26 ( 1 PDB Entries )
2,3,6-tris(fluoranyl)-5-(methylamino)-4-(2- phenylethylsulfonyl)benzenesulfonamide
21. V28 ( 1 PDB Entries )
N-({1-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]- 1h-1,2,3-triazol-4-yl}methyl)-N-[([1,1'-biphenyl]-4- yl)sulfonyl]-D-valine
22. V2C ( 1 PDB Entries )
Methyl 3-chloro-2-(2-(1-(2-ethoxybenzyl)-1 H-imidazol- 2-yl)ethyl)-4,6-dihydroxybenzoate
23. V2H ( 1 PDB Entries )
(1s,3r,5z,7e,22e)-9,10-secoergosta-5,7,10,22-tetraene- 1,3-diol
24. V2Z ( 1 PDB Entries )
3-propyl-5-(3-pyridyl)-1h-pyrazin-2-one
25. V30 ( 1 PDB Entries )
2-[(5,6-dimethyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3- D]pyrimidin-2-yl)sulfanyl]-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
26. V35 ( 1 PDB Entries )
D-1-(4-chlorophenyl)-2-(acetamido)ethane boronic acid
27. V36 ( 1 PDB Entries )
L-1-(4-chlorophenyl)-2-(acetamido)ethane boronic acid
28. V37 ( 1 PDB Entries )
[(1r,5s)-8-phenethyl-8-azabicyclo[3.2.1] octan-3-yl] benzoate
29. V38 ( 1 PDB Entries )
[(1r,5s)-8-[(2r)-2-hydroxy-2-phenyl-ethyl]-8- methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] benzoate
30. V3L ( 4 PDB Entries )
2'-O-(5-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)adenosine 5'- (dihydrogen phosphate)
31. V45 ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-{(5s)-5-[(3-chlorophenyl)methyl]-2-oxo-1,3- oxazolidin-3-yl}-4-methyl-N-{(2s)-1-oxo-3-[(3s)-2- oxopyrrolidin-3-yl]propan-2-yl}pentanamide
32. V49 ( 1 PDB Entries )
4-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2,3,5,6- tetrakis(fluoranyl)benzenesulfonamide
33. V4E ( 1 PDB Entries )
Thiamine triphosphate
34. V4O ( 2 PDB Entries )
Cyclo-tetrametavanadate
35. V4Z ( 1 PDB Entries )
5-chloranyl-n2-[(1s)-1-(5-fluoranylpyridin-2- yl)ethyl]-n4-(3-propan-2-yloxy-1h-pyrazol-5- yl)pyrimidine-2,4-diamine
36. V50 ( 2 PDB Entries )
4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)thio]-2,3,5,6- tetrafluorobenzenesulfonamide
37. V51 ( 1 PDB Entries )
4-(1-adamantylamino)-2,3,5,6-tetrakis(fluoranyl) benzenesulfonamide
38. V55 ( 5 PDB Entries )
4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
39. V56 ( 1 PDB Entries )
(4s,7s,17s)-17-(3-chlorophenyl)-7-(hydroxymethyl)-4-(2- methylpropyl)-1-oxa-3,6,11-triazacycloheptadecane-2,5, 10-trione
40. V5A ( 1 PDB Entries )
Adenosine-5'-vanadate
41. V5X ( 1 PDB Entries )
(2r)-N~8~-hydroxy-2-{[(5-methoxy-2-methyl-1h- indol-3-yl)acetyl]amino}-N~1~-[2-(2-phenyl- 1h-indol-3-yl)ethyl]octanediamide
42. V63 ( 1 PDB Entries )
[(1r,5s)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] benzoate
43. V64 ( 1 PDB Entries )
Tert-butyl [(4s,7s,10s)-7-(cyclohexylmethyl)-10- (hydroxymethyl)-5,8,13-trioxo-22-oxa-6,9,14,20,21- pentaazabicyclo[17.2.1]docosa-1(21),19-dien-4- yl]carbamate
44. V65 ( 1 PDB Entries )
4-[(4-chlorobenzyl)(cyclohexyl)amino]-6- morpholin-4-yl-1,3,5-triazine-2-carboxamide
45. V66 ( 1 PDB Entries )
Tert-butyl [(4s,7s,10s)-7-(cyclohexylmethyl)-10- (hydroxymethyl)-5,8,13-trioxo-23-oxa-6,9,14,21,22- pentaazabicyclo[18.2.1]tricosa-1(22),20-dien-4- yl]carbamate
46. V68 ( 1 PDB Entries )
1-[(1-methylpiperidin-4-yl)methyl]-3-[6-(2- methylpropoxy)naphthalen-2-yl]pyrazolo[3,4- D]pyrimidin-4-amine
47. V69 ( 1 PDB Entries )
(4s,7s,17r)-7-(hydroxymethyl)-4-(2-methylpropyl)-17- pentyl-1-oxa-3,6,11-triazacycloheptadecane-2,5,10- trione
48. V6F ( 1 PDB Entries )
(4r)-1-acetyl-4-hydroxy-N-methyl-L-prolinamide
49. V71 ( 1 PDB Entries )
(1r,2r,3s,4r,6s)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl 2, 6-diamino-2,4,6-trideoxy-4-fluoro-alpha-D- galactopyranoside
50. V78 ( 3 PDB Entries )
Methyl N-[(2s)-1-[2-[[4-[(3s)-3,4-dihydrothiophen-3- yl]phenyl]methyl]-2-[3-[(3z,8s,11r)-11-oxidanyl-7,10- bis(oxidanylidene)-8-propan-2-yl-6,9- diazabicyclo[11.2.2]heptadeca-1(16),3,13(17),14- tetraen-11-yl]propyl]hydrazinyl]-3,3-dimethyl-1- oxidanylidene-butan-2-yl]carbamate
51. V7H ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-(3-hydroxy-3-oxopropyl)-6-[[[2- [(phenylmethyl)carbamoyl]phenyl]methylamino] methyl]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
52. V7O ( 2 PDB Entries )
Meta vanadate
53. V7V ( 1 PDB Entries )
3-[3-(1~{H}-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]benzoic acid
54. V90 ( 3 PDB Entries )
2-(cyclooctylamino)-3,5,6-trifluoro-4-[(2- hydroxyethyl)sulfanyl]benzenesulfonamide
55. V98 ( 1 PDB Entries )
~{N}4-[(4-chlorophenyl)methyl]-~{N}4-cyclopentyl-~{N}1- (phenylmethyl)-~{N}1-(piperidin-4-ylmethyl)benzene-1, 4-disulfonamide
56. V9C ( 1 PDB Entries )
2-phenylethylcarbamic acid
57. VA1 ( 1 PDB Entries )
{5-[(diformylamino)methyl]-1-benzothien-2-yl}boronic acid
58. VA3 ( 1 PDB Entries )
Trivanadate
59. VAA ( 2 PDB Entries )
N-[valinyl]-N'-[adenosyl]-diaminosufone
60. VAB ( 1 PDB Entries )
4-oxo-4-{[2-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)-1,3-benzothiazol- 6-yl]amino}butanoic acid
61. VAC ( 1 PDB Entries )
N,N-bis(2-hydroxy-1-indanyl)-2,6- diphenylmethyl-4- hydroxy-1,7-heptandiamide
62. VAD ( 1 PDB Entries )
Deaminohydroxyvaline
63. VAE ( 1 PDB Entries )
3-{[(E)-1-carboxy-2-phenylethenyl]oxy}-2-hydroxybenzoic acid
64. VAH ( 1 PDB Entries )
(3r)-3-hydroxy-L-norvaline
65. VAI ( 2 PDB Entries )
(2s)-2-amino-3-methylbutane-1,1-diol
66. VAK ( 1 PDB Entries )
Methyl (1r,2r,4s)-2-ethyl-2,4,5,7-tetrahydroxy-6,11- dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracene-1-carboxylate
67. VAL ( 68 PDB Entries )
Valine
68. VAM ( 1 PDB Entries )
Methyl 4-O-(4-thio-beta-D-glucopyranosyl)- beta-D-glucopyranoside
69. VAO ( 1 PDB Entries )
2-(5-cyano-2-oxidanyl-phenyl)pyridine-4-carboxylic acid
70. VAP ( 1 PDB Entries )
6,7,8-trimethoxy-1,4-dimethylquinolin-2(1h)-one
71. VAR ( 2 PDB Entries )
9-amino-5-(2-aminopyrimidin-4-yl)pyrido[3',2':4, 5]pyrrolo[1,2-C]pyrimidin-4-ol
72. VAU ( 1 PDB Entries )
(1r,3s,4s,5r)-3-(aminomethyl)-1,3,4,5- tetrakis(oxidanyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
73. VAW ( 1 PDB Entries )
(2s,3r,4s)-methyl 4-(2-(2-(1h-indol-3-yl)ethylamino) ethyl)-2-((2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6- (hydroxymethyl)tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)-3-vinyl-3, 4-dihydro-2h-pyran-5-carboxylate
74. VAZ ( 1 PDB Entries )
N^6^-{(1r)-2-{[(1s,2r)-1-carboxy-2-hydroxy-2- (methylsulfanyl)ethyl]oxy}-1-[(oxidosulfanyl) methyl]-2-oxoethyl}-6-oxo-L-lysine
75. VB1 ( 1 PDB Entries )
N^6^-[(1r)-2-{[(1s)-1-carboxypropyl]amino}-2- oxo-1-(sulfanylmethyl)ethyl]-6-oxo-L-lysine
76. VBC ( 1 PDB Entries )
3-(4-aminophenyl)benzoic acid
77. VBM ( 1 PDB Entries )
Methyl {(7r)-6-cyano-7-(4-cyanophenyl)-5-methyl-4-[3- (trifluoromethyl)phenyl]-4,7-dihydro[1,2,4]triazolo[1, 5-a]pyrimidin-2-yl}carbamate
78. VBN ( 1 PDB Entries )
(4s,5r)-N-{3-[(2,3-dihydroxybenzoyl)amino]propyl}-2-(2, 3-dihydroxyphenyl)-N-[3-({[(4s,5r)-2-(2,3- dihydroxyphenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4- yl]carbonyl}amino)propyl]-5-methyl-4,5-dihydro-1,3- oxazole-4-carboxamide
79. VBP ( 1 PDB Entries )
4-({3-[(2r)-2-amino-2-carboxyethyl]-2,6-dioxo-3,6- dihydropyrimidin-1(2h)-yl}methyl)benzoic acid
80. VBZ ( 1 PDB Entries )
(1r,4r,5r,7r,8r)-2-benzyl-5-hydroxymethyl-2- aza-bicyclo[2.2.2]octane-4,7,8-triol
81. VC1 ( 1 PDB Entries )
Methyl 3-chloro-2-(2-{2-[(4-fluorophenyl) methyl]phenyl}ethyl)-4,6-dihydroxybenzoate
82. VC2 ( 1 PDB Entries )
(3s,5s,7ar)-2,2-dimethyl-5-(sulfanylmethyl) tetrahydro[1,3]thiazolo[4,3-B][1,3]thiazole-3- carboxylic acid
83. VC3 ( 1 PDB Entries )
3-(4-nitrophenyl)-1h-pyrazole
84. VC4 ( 1 PDB Entries )
Methyl 2-[2-(2-benzylpyridin-3-yl)ethyl]-3-chloro-4,6- dihydroxybenzoate
85. VC5 ( 1 PDB Entries )
Methyl 2-[2-(2-benzylphenyl)ethyl]-3-chloro-4,6- dihydroxybenzoate
86. VC6 ( 1 PDB Entries )
4-amino-1-{5-O-[(R)-{[(R)-[(S)-chloro(fluoro) phosphonomethyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy) phosphoryl]-2-deoxy-alpha-L-threo- pentofuranosyl}pyrimidin-2(1h)-one
87. VC8 ( 1 PDB Entries )
4-amino-1-{2-deoxy-5-O-[(R)-{[(R)-[dichloro(phosphono) methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]- alpha-L-threo-pentofuranosyl}pyrimidin-2(1h)-one
88. VC9 ( 1 PDB Entries )
2'-deoxy-5'-O-[(R)-{[(R)-[dibromo(phosphono) methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy) phosphoryl]cytidine
89. VCA ( 10 PDB Entries )
Vaccenic acid
90. VCE ( 1 PDB Entries )
3-{[(E)-1-carboxy-2-cyclopropylethenyl]oxy}-2- hydroxybenzoic acid
91. VD1 ( 1 PDB Entries )
5-{2-[1-(1-methyl-propyl)-7a-methyl-octahydro-inden-4- ylidene]-ethylidene}-2-methylene-cyclohexane-1,3-diol
92. VD2 ( 1 PDB Entries )
5-{2-[1-(5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl)-7a-methyl- octahydro-inden-4-ylidene]-ethylidene}-2-methyl- cyclohexane-1,3-diol
93. VD3 ( 4 PDB Entries )
(1s,3z)-3-[(2e)-2-[(1r,3ar,7as)-7a-methyl-1-[(2r)-6- methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1h-inden-4- ylidene]ethylidene]-4-methylidene-cyclohexan-1-ol
94. VD4 ( 1 PDB Entries )
(1r,3r,7e,17z)-17-(5-hydroxy-1,5-dimethylhexylidene)-2- methylene-9,10-secoestra-5,7-diene-1,3-diol
95. VD5 ( 1 PDB Entries )
(1r,3r,7e,17e)-17-(5-hydroxy-1,5-dimethylhexylidene)-2- methylene-9,10-secoestra-5,7-diene-1,3-diol
96. VD9 ( 2 PDB Entries )
4-(propylsulfanyl)benzenesulfonamide
97. VDA ( 1 PDB Entries )
(1r,2r,3r,5z)-17-{(1s)-1-[(2-ethyl-2-hydroxybutyl) sulfanyl]ethyl}-2-(2-hydroxyethoxy)-9,10-secoestra-5, 7,16-triene-1,3-diol
98. VDB ( 1 PDB Entries )
(1r,2s,3r,5z,7e)-17-{(1r)-1-[(2-ethyl-2-hydroxybutyl) sulfanyl]ethyl}-2-(2-hydroxyethoxy)-9,10-secoestra-5, 7,16-triene-1,3-diol
99. VDL ( 1 PDB Entries )
(2r,3r)-2,3-diaminobutanoic acid
100. VDM ( 4 PDB Entries )
(1s,2s,3r,6s)-4-(hydroxymethyl)-6-{[(1s,2s,3s,4r,5r)-2, 3,4-trihydroxy-5-(hydroxymethyl) cyclohexyl]amino}cyclohex-4-ene-1,2,3-triol
101. VDN ( 4 PDB Entries )
2-{2-ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl) sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2, 4]triazin-4(1h)-one
102. VDO ( 2 PDB Entries )
[(1r,2r,3s,4s,5s)-2,3,4-trihydroxy-5-{[(1s,4r,5s,6s)-4, 5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1- yl]amino}cyclohexyl]methyl dihydrogen phosphate
103. VDP ( 2 PDB Entries )
(3r,5s)-5-[(2r)-2-[(1r,3as,4e,7ar)-7a-methyl-4-[(2z)-2- [(3s,5r)-2-methylidene-3,5-bis(oxidanyl) cyclohexylidene]ethylidene]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1h- inden-1-yl]propyl]-3-methyl-3-oxidanyl-1-(4- phenylbutyl)pyrrolidin-2-one
104. VDX ( 12 PDB Entries )
5-{2-[1-(5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl)-7a-methyl- octahydro-inden-4-ylidene]-ethylidene}-4-methylene- cyclohexane-1,3-diol
105. VDY ( 6 PDB Entries )
3-{2-[1-(5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl)-7a-methyl- octahydro-inden-4-ylidene]-ethylidene}-4-methylene- cyclohexanol
106. VDZ ( 1 PDB Entries )
5-{2-[1-(5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl)-7a-methyl- octahydro-inden-4-ylidene]-ethylidene}-2-methylene- cyclohexane-1,3-diol
107. VEA ( 2 PDB Entries )
5-oxa-protoporphyrin ix containing Fe
108. VEK ( 1 PDB Entries )
6-bromo-2-(1-methyl-1h-imidazol-5-yl)-7-{4- [(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methyl]piperazin-1- yl}-1h-imidazo[4,5-B]pyridine
109. VER ( 2 PDB Entries )
Iron-octaethylporphyrin
110. VET ( 2 PDB Entries )
[(1r,2s,4r)-2-hydroxy-4-[(5r)-5-hydroxy-5- methyl-2,4-dioxo-imidazolidin-1-yl]cyclopentyl] methyl dihydrogen phosphate
111. VFB ( 1 PDB Entries )
3,4-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5-a][3,1] benzimidazol-9-ium
112. VFC ( 1 PDB Entries )
N-[(2r)-1-(3-cyanoazetidin-1-yl)-1- oxidanylidene-propan-2-yl]-2-(6-fluoranyl-1-methyl- indazol-3-yl)-5h-pyrrolo[2,3-B]pyrazine-7- carboxamide
113. VFV ( 3 PDB Entries )
N-[(1r)-1-(3,4'-difluorobiphenyl-4-yl)-2-(1h-imidazol- 1-yl)ethyl]-4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzamide
114. VG0 ( 1 PDB Entries )
N-{(1s,2r)-1-benzyl-2-hydroxy-3-[(1,1,5- trimethylhexyl)amino]propyl}-3-(ethylamino)-5-(2- oxopyrrolidin-1-yl)benzamide
115. VG1 ( 1 PDB Entries )
Alpha-D-glucose-1-phosphate-6-vanadate
116. VG2 ( 1 PDB Entries )
4-(2-aminoethoxy)-N-(3-chloro-5-piperidin-1-ylphenyl)- 3,5-dimethylbenzamide
117. VG3 ( 1 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-3-{[(1s)-2- (cyclohexylamino)-1-methyl-2-oxoethyl]amino}-2- hydroxypropyl]-3-(pentylsulfonyl)benzamide
118. VG4 ( 1 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-3-{[(1s)-2- (cyclohexylamino)-1-methyl-2-oxoethyl]amino}-2- hydroxypropyl]-3-(2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-1-yl)-5- propoxybenzamide
119. VG5 ( 2 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-3-{[(1s)-2- (cyclohexylamino)-1-methyl-2-oxoethyl]amino}-2- hydroxypropyl]-3-(ethylamino)-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl) benzamide
120. VG6 ( 1 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-2-hydroxy-3-{[3- (trifluoromethyl)benzyl]amino}propyl]-3-(ethylamino)- 5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzamide
121. VG7 ( 1 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-3-(cyclohexylamino)-2- hydroxypropyl]-3-(ethylamino)-5-(2- oxopyrrolidin-1-yl)benzamide
122. VG8 ( 1 PDB Entries )
4-(1,4'-bipiperidin-1'-yl)-7-({5-chloro-2- [(2-methoxyphenyl)amino]pyrimidin-4-yl}amino)-2- methyl-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one
123. VG9 ( 2 PDB Entries )
6-{[(2,5-diethoxyphenyl)amino]methyl}-5- methylpyrido[2,3-D]pyrimidine-2,4-diamine
124. VGA ( 1 PDB Entries )
1-[(3s)-5-phenyl-3-thiophen-2-yl-3h-1,4-benzodiazepin- 2-yl]azetidin-3-ol
125. VGB ( 1 PDB Entries )
(5r,6r,7r,8s)-6,7-dihydroxy-5-(hydroxymethyl) -2-(2-phenylethyl)-8-(propanoylamino)-5,6,7, 8-tetrahydro-1h-imidazo[1,2-a]pyridin-4-ium
126. VGC ( 1 PDB Entries )
6-cyclohexyl-4-methyl-5-phenyl-4h-thieno[3,2- B]pyrrole-2-carboxylic acid
127. VGD ( 2 PDB Entries )
6-chloro-1h-benzimidazol-2-amine
128. VGF ( 1 PDB Entries )
1-(3,4-dichlorobenzyl)-7-phenyl-1h- benzimidazol-2-amine
129. VGG ( 2 PDB Entries )
1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)-1h-pyrazolo[3,4- D]pyrimidin-4-amine
130. VGH ( 10 PDB Entries )
3-[(1r)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-(1- piperidin-4-yl-1h-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
131. VGI ( 2 PDB Entries )
2-(3-bromophenyl)-6-[(2-hydroxyethyl)amino]- 1h-benzo[de]isoquinoline-1,3(2h)-dione
132. VGJ ( 1 PDB Entries )
(3r,7s,11s)-3,7,11,15-tetramethylhexadecanoic acid
133. VGK ( 1 PDB Entries )
4-[2-amino-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyridin- 3-yl]benzoic acid
134. VGL ( 3 PDB Entries )
Pyrazine-2-carboxylic acid
135. VGM ( 1 PDB Entries )
4-[2-amino-5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) pyridin-3-yl]benzamide
136. VGN ( 1 PDB Entries )
2-acetamido-5-(4-phenylphenyl)benzoic acid
137. VGP ( 1 PDB Entries )
(1r)-1,4-anhydro-6-deoxy-1-[(6r)-8-ethenyl-1,6- dihydroxy-10,12-dimethoxy-6h-dibenzo[C,H]chromen-4- yl]-D-galactitol
138. VGX ( 1 PDB Entries )
4-hydroxy-2-oxobutanoic acid
139. VH1 ( 1 PDB Entries )
2-(4-aminobenzyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h- benzo[de]isoquinoline-5-sulfonate
140. VH2 ( 1 PDB Entries )
N-[5-[(4-bromophenyl)methyl]-4-hydroxy-1,3-thiazol-2- yl]naphthalene-1-sulfonamide
141. VHA ( 1 PDB Entries )
22-methyl-13,18-dioxa-7-thia-3,5- diazatetracyclo[17.3.1.1~2,6~.1~8,12~]pentacosa-1(23), 2(25),3,5,8(24),9,11,19,21-nonaen-4-amine
142. VHC ( 1 PDB Entries )
4-amino-20,22-dimethyl-13-oxa-7-thia-3,5,17- triazatetracyclo[17.3.1.1~2,6~.1~8,12~]pentacosa- 1(23),2(25),3,5,8(24),9,11,19,21-nonaen-18-one
143. VHD ( 1 PDB Entries )
4-(1,3-dihydro-2h-isoindol-2-ylcarbonyl)-6-(1- methylethyl)benzene-1,3-diol
144. VHE ( 1 PDB Entries )
4-amino-18,20-dimethyl-7-thia-3,5,11,15- tetraazatricyclo[15.3.1.1(2,6)]docosa-1(20),2,4,6(22), 17(21),18-hexaene-10,16-dione
145. VHH ( 1 PDB Entries )
5-[(3as,4s,6ar)-1,3-dimethyl-2-oxohexahydro-1h- thieno[3,4-D]imidazol-4-yl]pentanoic acid
146. VHI ( 1 PDB Entries )
5-{(3as,4s,6ar)-1-[(benzyloxy)carbonyl]-2-oxohexahydro- 1h-thieno[3,4-D]imidazol-4-yl}pentanoic acid
147. VHS ( 1 PDB Entries )
3-[(1s)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-(1- piperidin-4-ylpyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
148. VHT ( 1 PDB Entries )
Methyl 2-[[3-[[2,4-bis(fluoranyl) phenyl]methylcarbamoyl]-1-oxidanyl-2-oxidanylidene-1, 8-naphthyridin-4-yl]amino]ethanoate
149. VHW ( 1 PDB Entries )
Methyl (1s,3e)-3-{(2r)-2-[(1r,3as,4e,7ar)-4-{(2z)-2- [(3r,4s,5r)-3,5-dihydroxy-4-(3-hydroxypropoxy)-2- methylidenecyclohexylidene]ethylidene}-7a- methyloctahydro-1h-inden-1-yl]propylidene}-1-ethyl-2- oxocyclopentanecarboxylate (non-preferred name)
150. VIA ( 5 PDB Entries )
5-{2-ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl) sulfonyl]phenyl}-1-methyl-3-propyl-1h,6h,7h- pyrazolo[4,3-D]pyrimidin-7-one
151. VIB ( 12 PDB Entries )
3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy- ethyl)-4-methyl-thiazol-3-ium
152. VIG ( 1 PDB Entries )
4-amino hexanoic acid
153. VII ( 1 PDB Entries )
2,5-diphenylfuran-3,4-dicarboxylic acid
154. VIN ( 1 PDB Entries )
12-(2-hydroxyethyl)-2-(1-methylethoxy)-13,14- dihydronaphtho[2,1-a]pyrrolo[3,4-C]carbazol-5(12h)-one
155. VIO ( 1 PDB Entries )
N5-(1-imino-3-butenyl)-L-ornithine
156. VIQ ( 1 PDB Entries )
4-methoxy-2,3,6-trimethyl-N-(1,3,5-trimethyl-1h- pyrazol-4-yl)benzenesulfonamide
157. VIR ( 4 PDB Entries )
Virginiamycin m1
158. VIS ( 1 PDB Entries )
2-chloranyl-~{N}-(4-chloranyl-3-pyridin-2-yl-phenyl)-4- methylsulfonyl-benzamide
159. VIT ( 3 PDB Entries )
Vitamin E
160. VIV ( 6 PDB Entries )
(2r)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4r,8r)-4,8,12- trimethyltridecyl]chroman-6-ol
161. VJ6 ( 1 PDB Entries )
Valerjesomycin
162. VJJ ( 2 PDB Entries )
3-phenoxybenzoic acid
163. VJK ( 1 PDB Entries )
(2r)-2-methyl-2-[[2-(1h-pyrrolo[2,3-B]pyridin-3-yl) pyrimidin-4-yl]amino]-N-[2,2,2-tris(fluoranyl) ethyl]butanamide
164. VJP ( 1 PDB Entries )
1-[(4-aminophenyl)sulfonyl]piperidin-2-one
165. VK3 ( 3 PDB Entries )
Menadione
166. VKC ( 1 PDB Entries )
(2-hydroxyethoxy)acetic acid
167. VKJ ( 2 PDB Entries )
2'-deoxy-N-[(7r,8s,9r,10s)-7,8,9-trihydroxy-7,8,9,10- tetrahydrobenzo[pqr]tetraphen-10-yl]guanosine 5'- (dihydrogen phosphate)
168. VL4 ( 1 PDB Entries )
(2s)-6-[[[2-(cyclobutylmethylcarbamoyl) phenyl]methyl-methyl-amino]methyl]-2-(3-hydroxy-3- oxopropyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5- carboxylic acid
169. VLB ( 4 PDB Entries )
(2alpha,2'beta,3beta,4alpha,5beta)-vincaleukoblastine
170. VLL ( 1 PDB Entries )
(2s)-2,3-diaminobutanoic acid
171. VLM ( 4 PDB Entries )
Valinylamine
172. VLT ( 1 PDB Entries )
(2e,4s)-4-amino-5-(4-hydroxyphenyl)pent-2-enoic acid
173. VM1 ( 1 PDB Entries )
5-(2-thienyl)nicotinic acid
174. VM2 ( 1 PDB Entries )
(1r,2s,3s,4r,5r)-4-(cyclohexylmethylamino)-5- (hydroxymethyl)cyclopentane-1,2,3-triol
175. VM7 ( 1 PDB Entries )
3-(3-methylsulfonylphenyl)benzoic acid
176. VME ( 5 PDB Entries )
Methyl L-valinate
177. VMP ( 1 PDB Entries )
N-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)-3,4,5- tris(oxidanyl)oxan-2-yl]carbamoyl] naphthalene-2-carboxamide
178. VMS ( 1 PDB Entries )
5'O-[N-(L-valyl)sulphamoyl]adenosine
179. VMX ( 1 PDB Entries )
5'-{[(3-aminopropyl)sulfonyl]amino}-5'-deoxyadenosine
180. VMY ( 1 PDB Entries )
(1s)-1-(5-{[1-(2,6-difluorobenzyl)-1h- pyrazol-3-yl]amino}-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1-(4- methyl-1,3-thiazol-2-yl)ethanol
181. VN3 ( 2 PDB Entries )
Vanadate ion
182. VN4 ( 12 PDB Entries )
Oxido(dioxo)vanadium
183. VNF ( 1 PDB Entries )
4'-chloro-N-[(1r)-2-(1h-imidazol-1-yl)-1- phenylethyl]biphenyl-4-carboxamide
184. VNI ( 2 PDB Entries )
N-[(1r)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1h- imidazol-1-yl)ethyl]-4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2- yl)benzamide
185. VNJ ( 1 PDB Entries )
2-aminoacetophenone
186. VNK ( 1 PDB Entries )
N-hexanoyl-L-valyl-N~1~-[(3s,4s)-3-hydroxy-2,6- dimethylheptan-4-yl]-N~5~,N~5~-dimethyl-L-glutamamide
187. VNL ( 7 PDB Entries )
4-hydroxy-3-methoxybenzoate
188. VNP ( 1 PDB Entries )
3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2- {[hydroxy(phosphonoamino)phosphoryl]oxy}ethyl)-4- methyl-1,3-thiazol-3-ium
189. VNR ( 1 PDB Entries )
1-deoxy-1-[(4ar)-4a-[(2z)-2-(2-{[(S)- hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}ethyl)but-2-en-1- yl]-7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4,4a,5- tetrahydrobenzo[G]pteridin-10(2h)-yl]-5-O-phosphono-D- ribitol
190. VNT ( 1 PDB Entries )
N-[(1r)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1h-1,2,4-triazol-1- yl)ethyl]-4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzamide
191. VNY ( 1 PDB Entries )
Para-biphenyl methylene C-linked mannoside
192. VO1 ( 1 PDB Entries )
3-(benzyloxy)-N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)pyridin-2- amine
193. VO2 ( 1 PDB Entries )
3-(benzyloxy)-5-methyl-N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl) pyridin-2-amine
194. VO3 ( 1 PDB Entries )
Tetrametavanadate
195. VO4 ( 87 PDB Entries )
Vanadate ion
196. VOD ( 1 PDB Entries )
(4-vinylphenyl)methanesulfonic acid
197. VOG ( 2 PDB Entries )
(1s,2s,3r,4s,5s)-5-[(1,3-dihydroxypropan-2-yl)amino]-1- (hydroxymethyl)cyclohexane-1,2,3,4-tetrol
198. VOL ( 2 PDB Entries )
L-valinol
199. VOR ( 5 PDB Entries )
Voriconazole
200. VPA ( 1 PDB Entries )
2-phenyl-N-(6-O-beta-D-xylopyranosyl-beta-D- glucopyranosyl)ethylamidine
201. VPC ( 1 PDB Entries )
Phthalocyanine containing ga
202. VPF ( 1 PDB Entries )
N-(3-carboxypropanoyl)-L-valyl-N-[(1s)-2-phenyl-1- phosphonoethyl]-L-prolinamide
203. VPM ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-hydroxy-2-(propan-2-yl)butanedioic acid
204. VPP ( 2 PDB Entries )
(2s,4s)-2-[(R)-carboxy{[(2r)-2-{[(4-ethyl-2,3- dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino}-2- phenylacetyl]amino}methyl]-5,5-dimethyl-1,3- thiazolidine-4-carboxylic acid
205. VPR ( 4 PDB Entries )
2-propylpentanamide
206. VPU ( 1 PDB Entries )
[[(3r,4r,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3- (pentanoylamino)oxan-2-ylidene]amino] N- phenylcarbamate
207. VPX ( 1 PDB Entries )
Ethyl [(1r,3ar,4ar,6r,8ar,9s,9as)-9-{(E)-2-[5-(3- fluorophenyl)pyridin-2-yl]ethenyl}-1-methyl-3- oxododecahydronaphtho[2,3-C]furan-6-yl]carbamate
208. VQ7 ( 1 PDB Entries )
6-[1,1-bis(oxidanylidene)-1,4-thiazinan-4-yl]-4-[[4-[4- chloranyl-3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3,5- bis(fluoranyl)phenyl]methoxy]-1-methyl-pyrimidin-2-one
209. VQI ( 1 PDB Entries )
(E)-3-[4-(6-hydroxy-2-isobutyl-7-methyl-3,4- dihydro-1h- isoquinolin-1-yl)phenyl]prop-2- enoic acid
210. VR0 ( 5 PDB Entries )
N~5~-[N-(methylcarbamoyl)carbamimidoyl]-L-ornithine
211. VR1 ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-({(5z)-5-[(5-ethyl-2-furyl)methylene]-4-oxo-4, 5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl}amino)-2-(4-fluorophenyl)- N-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]acetamide
212. VR2 ( 1 PDB Entries )
1-[(3s)-5-(4-iodanylphenoxy)-3-methyl-pentyl] -3-pyridin-4-yl-imidazolidin-2-one
213. VRA ( 1 PDB Entries )
N-{3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-6- methoxyphenyl}-1-[(2s)-2,3- dihydroxypropyl]cyclopropanesulfonamide
214. VRB ( 3 PDB Entries )
Phycoviolobilin, blue light-absorbing form
215. VRO ( 1 PDB Entries )
5-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6- tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
216. VRT ( 3 PDB Entries )
2'-(L-norvalyl)amino-2'-deoxyadenosine
217. VRV ( 1 PDB Entries )
6-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2- dihydropyridine-3-carbonitrile
218. VRX ( 1 PDB Entries )
(2s)-({(5z)-5-[(5-ethyl-2-furyl)methylene]-4-oxo-4,5- dihydro-1,3-thiazol-2-yl}amino)(4-fluorophenyl)acetic acid
219. VRZ ( 1 PDB Entries )
1-[4-(4-amino-7-cyclopentyl-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin- 5-yl)phenyl]-3-benzylurea
220. VS0 ( 1 PDB Entries )
N-[4-(4-amino-7-cyclopentyl-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin- 5-yl)phenyl]benzamide
221. VS1 ( 2 PDB Entries )
3-[[N-[morpholin-N-yl]-carbonyl]-phenylalaninyl- amino]-5- phenyl-pentane-1-sulfonylbenzene
222. VS2 ( 1 PDB Entries )
3-[N-[benzyloxycarbonyl]-phenylalaninyl-amino]-5- phenyl-pentane-1-sulfonylmethylbenzene
223. VS3 ( 1 PDB Entries )
3-[N-[benzyloxycarbonyl]-phenylalaninyl-amino]-5- phenyl-pentane-1-sulfonic acid 4-nitro-phenyl ester
224. VS4 ( 1 PDB Entries )
3-[[N-[4-methyl-piperazinyl]carbonyl]-phenylalaninyl- amino]-5-phenyl-pentane-1-sulfonic acid benzyloxy- amide
225. VS8 ( 1 PDB Entries )
N4-cyclohexyl-5,6-diphenyl-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidine- 2,4-diamine
226. VSA ( 1 PDB Entries )
1-[4-(4-amino-7-cyclopentyl-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin- 5-yl)phenyl]-3-phenylurea
227. VSB ( 1 PDB Entries )
7-[cis-4-(4-methylpiperazin-1-yl)cyclohexyl]-5-(4- phenoxyphenyl)-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-4-amine
228. VSC ( 1 PDB Entries )
N-[N'-benzyloxycarbonyl-phenylalaninyl]-3-amino-5- phenyl-pentane-1-sulfonic acid phenyl ester
229. VSE ( 3 PDB Entries )
7-[trans-4-(4-methylpiperazin-1-yl)cyclohexyl]-5-(4- phenoxyphenyl)-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-4-amine
230. VSF ( 1 PDB Entries )
5-(4-phenoxyphenyl)-7-(tetrahydro-2h-pyran-4-yl)-7h- pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-4-amine
231. VSG ( 1 PDB Entries )
7-(1-methylpiperidin-4-yl)-5-(4-phenoxyphenyl)-7h- pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-4-amine
232. VSH ( 1 PDB Entries )
Tert-butyl {4-[4-amino-1-(propan-2-yl)-1h-pyrazolo[3,4- D]pyrimidin-3-yl]-2-methoxyphenyl}carbamate
233. VSI ( 1 PDB Entries )
N-{N-[4-(acetylamino)-3,5- dichlorobenzyl]carbamimidoyl}-2-(6-cyano-1h-indol-1- yl)acetamide
234. VSO ( 1 PDB Entries )
Vinylsulphonic acid
235. VSP ( 1 PDB Entries )
N-(3-{[4-amino-1-(propan-2-yl)-1h-pyrazolo[3,4- D]pyrimidin-3-yl]methyl}phenyl)ethanesulfonamide
236. VSV ( 1 PDB Entries )
N-({3-[({4-[(z)-(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene) methyl]phenyl}amino)methyl]phenyl}carbonyl)-D-glutamic acid
237. VT1 ( 3 PDB Entries )
(R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1,1-difluoro-3-(1h-tetrazol- 1-yl)-1-(5-(4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)pyridin-2- yl)propan-2-ol
238. VT2 ( 1 PDB Entries )
(R)-4-((4-((6-(2-(2,4-difluorophenyl)-1,1-difluoro-2- hydroxy-3-(1h-tetrazol-1-yl)propyl)pyridin-3-yl) ethynyl)phenoxy)methyl)benzonitrile
239. VT3 ( 1 PDB Entries )
8-hydroxy-2-(4-methylphenyl)-3,4- dihydroquinazolin-4-one
240. VT4 ( 1 PDB Entries )
2-hexyl-1-methyl-5-(2-methylphenoxy)pyridin- 4(1h)-one
241. VT5 ( 1 PDB Entries )
(2~{R})-1-(4-chloranyl-2-fluoranyl-phenyl)-2- cyclohexyl-3-ethanoyl-4-oxidanyl-2~{H}-pyrrol-5-one
242. VT6 ( 1 PDB Entries )
5'-O-[(R)-{[(R)-[(S)-chloro(fluoro) phosphonomethyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy) phosphoryl]thymidine
243. VT7 ( 1 PDB Entries )
5'-O-[(R)-{[(R)-[difluoro(phosphono)methyl](hydroxy) phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]thymidine
244. VT8 ( 1 PDB Entries )
5'-O-[(R)-{[(R)-[dichloro(phosphono)methyl](hydroxy) phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]thymidine
245. VTB ( 1 PDB Entries )
Sedoheptulose 7-phosphate
246. VTI ( 1 PDB Entries )
N-{N-[4-(acetylamino)-3,5- dichlorobenzyl]carbamimidoyl}-2-(1h-indol-1-yl) acetamide
247. VTP ( 1 PDB Entries )
(2z,6z,10z,14z,18z,22e,26e)-3,7,11,15,19,23,27,31- octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaen-1- yl trihydrogen diphosphate
248. VTQ ( 1 PDB Entries )
Rrr-alpha-tocopherylquinone
249. VU2 ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-[(4-chlorobenzyl)oxy]-2-phenylethanamine
250. VU3 ( 2 PDB Entries )
2-(2-(4-phenylpiperidin-1-yl)ethyl)-1h-indole
251. VUP ( 1 PDB Entries )
4-(1-ethyl-6-methyl-imidazo[4,5-C]pyridin-2- yl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine
252. VUR ( 2 PDB Entries )
(S)-2-amino-5-(2-mercaptoacetimidamido) pentanoic acid
253. VV7 ( 1 PDB Entries )
Dendron-d3
254. VVA ( 1 PDB Entries )
2-{[(S)-(2-aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}ethyl heptadecanoate
255. VVO ( 2 PDB Entries )
Oxovanadium(2+)
256. VVQ ( 1 PDB Entries )
5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-(5-chloro-2- methylphenyl)-1h-pyrrole-3-carboxamide
257. VVS ( 1 PDB Entries )
2,6-bis(1h-imidazol-1-ylmethyl)-4-(2,4,4- trimethylpentan-2-yl)phenol
258. VVT ( 1 PDB Entries )
6-chloro-3-phenyl-4-(pyridin-4-yl)pyridazine
259. VVV ( 1 PDB Entries )
5,6,8-trimethoxy-4-methylquinolin-2(1h)-one
260. VVX ( 1 PDB Entries )
6-(1h-indol-4-yl)-4-(5-{[4-(1-methylethyl)-1- piperazinyl]methyl}-1,3-oxazol-2-yl)-1h- indazole
261. VWN ( 1 PDB Entries )
2-[(1-methyl-1h-benzimidazol-2-yl)methyl]-6-morpholin- 4-ylpyrimidin-4(3h)-one
262. VWS ( 1 PDB Entries )
5-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}-2-methyl-1- benzofuran-3-carboxylic acid
263. VWW ( 1 PDB Entries )
L-gamma-glutamyl-S-benzyl-N-[(S)-carboxy(phenyl) methyl]-L-cysteinamide
264. VX1 ( 1 PDB Entries )
4-[3-(4-chlorophenyl)-2,1-benzisoxazol-5-yl]pyrimidin- 2-amine
265. VX2 ( 1 PDB Entries )
N-cyclohexyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl][1,2, 4]triazolo[4,3-B]pyridazin-6-amine
266. VX3 ( 1 PDB Entries )
2,3-diphenyl-1h-indole-7-carboxylic acid
267. VX6 ( 9 PDB Entries )
Cyclopropanecarboxylic acid {4-[4-(4-methyl-piperazin- 1-yl)-6-(5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamino)-pyrimidin-2- ylsulfanyl]-phenyl}-amide
268. VXA ( 5 PDB Entries )
Methylphosphonic acid ester group
269. VXL ( 1 PDB Entries )
(3r,3as,4r,6ar)-4-[2-(methylamino)-2- oxoethoxy]hexahydrofuro[2,3-B]furan-3-yl [(2s,3r)-3- hydroxy-4-{[(4-methoxyphenyl)sulfonyl](2- methylpropyl)amino}-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
270. VXO ( 1 PDB Entries )
5-[(2s)-2-[[2-(1h-indol-3-yl)ethanoylamino] methyl]-4-methyl-pentyl]-1,3-benzodioxole-4- carboxylic acid
271. VXQ ( 1 PDB Entries )
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
272. VXR ( 1 PDB Entries )
(5z)-5-[(5-ethyl-2-furyl)methylene]-2-{[(S)-(4- fluorophenyl)(1h-tetrazol-5-yl)methyl]amino}-1,3- thiazol-4(5h)-one
273. VXU ( 1 PDB Entries )
3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-ylmethanamine
274. VXX ( 2 PDB Entries )
Methyl vanillate
275. VYA ( 4 PDB Entries )
2-[(4~{z})-2-[(1~{S})-1-azanyl-3-methyl-butyl]-4-[(4- hydroxyphenyl)methylidene]-5-oxidanylidene-imidazol-1- yl]ethanoic acid
276. VYD ( 1 PDB Entries )
(3s,5r)-5-{[4-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-5- oxopiperazin-1-yl]methyl}-N-(3-methylbutyl)piperidine- 3-carboxamide
277. VYE ( 1 PDB Entries )
(3s,5r)-5-[4-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-5- oxopiperazin-1-yl]-N-(3-methylbutyl)piperidine-3- carboxamide
278. VYF ( 1 PDB Entries )
(3s,5r)-5-[4-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-5- oxopiperazin-1-yl]-N-(2,6-dimethylheptan-4-yl) piperidine-3-carboxamide
279. VYI ( 1 PDB Entries )
N-(2-fluorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2,3,4, 5-tetrahydro-1,4-benzoxazepin-6-amine
280. VYR ( 1 PDB Entries )
N-[(S)-1-[5-(5-chloro-thiophen-2-yl)- isoxazol-3-ylmethyl]-2-(4-methoxy-piperidin-1-yl)-2- oxo-ethyl]-2-ethyl-3-(3-oxo-morpholin-4-yl)- benzenesulfonamide
281. VZ4 ( 2 PDB Entries )
(9beta)-2-ethyl-17-oxoestra-1(10),2,4-trien-3-yl sulfamate
282. VZ5 ( 2 PDB Entries )
(14beta,17alpha)-2-ethyl-17-hydroxyestra-1(10),2,4- trien-3-yl sulfamate
283. VZV ( 1 PDB Entries )
1-{[(5r,6s)-5,6-bis(4-chlorophenyl)-6-methyl-3-(propan- 2-yl)-5,6-dihydroimidazo[2,1-B][1,3]thiazol-2- yl]carbonyl}-N,N-dimethyl-L-prolinamide
284. VZZ ( 1 PDB Entries )
11-[(mercaptocarbonyl)oxy]undecanoic acid

284 Hetero-Atoms

[ _ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All ]