Brand  (β version)

302 Hetero-Atoms

[ _ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All ]
1. V02 ( 1 PDB Entries )
3-[(R)-2-azanylethylsulfanyl-(3-ethylphenyl)-phenyl-methyl]phenol
2. V04 ( 1 PDB Entries )
4-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-N-(2-hydroxyethoxy)-1h-indazole-5-carboxamide
3. V0L ( 2 PDB Entries )
Volitinib
4. V0N ( 1 PDB Entries )
2-[(2r,3s,4r,5r)-1-[3-(4-fluorophenyl)propyl]-5-(hydroxymethyl)-3,4-bis(oxidanyl)pyrrolidin-2-yl]-N-methyl-ethanamide
5. V10 ( 1 PDB Entries )
N^6^-[(1r)-2-[(1r)-1-carboxy-2-(methylsulfanyl)ethoxy]-2-oxo-1-(sulfanylmethyl)ethyl]-6-oxo-L-lysine
6. V11 ( 1 PDB Entries )
[(1s,5r)-8-[(2r)-2-hydroxy-2-phenyl-ethyl]-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] benzoate
7. V12 ( 1 PDB Entries )
5'-[(1h-benzimidazol-2-ylacetyl)amino]-5'-deoxycytidine
8. V13 ( 3 PDB Entries )
2,3,5,6-tetrafluoro-4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]benzenesulfonamide
9. V14 ( 8 PDB Entries )
3-(cyclooctylamino)-2,5,6-trifluoro-4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]benzenesulfonamide
10. V15 ( 1 PDB Entries )
2-amino-6-(2-phenylethyl)pyrimidin-4(3h)-one
11. V16 ( 1 PDB Entries )
N-(4-butyl-2-methylphenyl)-N'-hydroxyimidoformamide
12. V1A ( 8 PDB Entries )
S-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1h-imidazol-4-yl) methanesulfonothioate
13. V1F ( 3 PDB Entries )
3-(benzylamino)-2,5,6-trifluoro-4-[(2-phenylethyl)sulfonyl]benzenesulfonamide
14. V1L ( 1 PDB Entries )
Piperidin-2-one
15. V1N ( 1 PDB Entries )
[(2s,3r,4r,5r)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-bis(oxidanyl)oxolan-2-yl] 2-(1h-indol-3-yl)ethyl hydrogen phosphate
16. V1T ( 1 PDB Entries )
1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-benzimidazole-5-carboxamide
17. V20 ( 1 PDB Entries )
N6^-[(1r)-2-[(1s)-1-carboxy-2-(methylsulfanyl)ethoxy]-2-oxo-1-(sulfanylmethyl)ethyl]-6-oxo-L-lysine
18. V21 ( 1 PDB Entries )
3-methylthiobenzimidazo[1,2-C][1,2,3]thiadiazol-7-sulfonamide
19. V24 ( 1 PDB Entries )
N-[([1,1'-biphenyl]-4-yl)sulfonyl]-N-({1-[3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-1h-1,2,3-triazol-4-yl}methyl)-D-valine
20. V25 ( 4 PDB Entries )
Ethyl 3-[(E)-2-amino-1-cyanoethenyl]-6,7-dichloro-1-methyl-1h-indole-2-carboxylate
21. V26 ( 1 PDB Entries )
2,3,6-tris(fluoranyl)-5-(methylamino)-4-(2-phenylethylsulfonyl)benzenesulfonamide
22. V28 ( 1 PDB Entries )
N-({1-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-1h-1,2,3-triazol-4-yl}methyl)-N-[([1,1'-biphenyl]-4-yl)sulfonyl]-D-valine
23. V2C ( 1 PDB Entries )
Methyl 3-chloro-2-(2-(1-(2-ethoxybenzyl)-1 H-imidazol-2-yl)ethyl)-4,6-dihydroxybenzoate
24. V2H ( 1 PDB Entries )
(1s,3r,5z,7e,22e)-9,10-secoergosta-5,7,10,22-tetraene-1,3-diol
25. V2Z ( 1 PDB Entries )
3-propyl-5-(3-pyridyl)-1h-pyrazin-2-one
26. V30 ( 1 PDB Entries )
2-[(5,6-dimethyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-D]pyrimidin-2-yl)sulfanyl]-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
27. V35 ( 1 PDB Entries )
D-1-(4-chlorophenyl)-2-(acetamido)ethane boronic acid
28. V36 ( 1 PDB Entries )
L-1-(4-chlorophenyl)-2-(acetamido)ethane boronic acid
29. V37 ( 1 PDB Entries )
[(1r,5s)-8-phenethyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] benzoate
30. V38 ( 1 PDB Entries )
[(1r,5s)-8-[(2r)-2-hydroxy-2-phenyl-ethyl]-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] benzoate
31. V3A ( 1 PDB Entries )
9-{2-deoxy-5-O-[(R)-{[(R)-[(R)-fluoro(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]-alpha-D-erythro-pentofuranosyl}-9h-purin-6-amine
32. V3L ( 4 PDB Entries )
2'-O-(5-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)adenosine 5'-(dihydrogen phosphate)
33. V45 ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-{(5s)-5-[(3-chlorophenyl)methyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl}-4-methyl-N-{(2s)-1-oxo-3-[(3s)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propan-2-yl}pentanamide
34. V49 ( 1 PDB Entries )
4-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2,3,5,6-tetrakis(fluoranyl)benzenesulfonamide
35. V4E ( 1 PDB Entries )
Thiamine triphosphate
36. V4O ( 2 PDB Entries )
Cyclo-tetrametavanadate
37. V4Z ( 1 PDB Entries )
5-chloranyl-n2-[(1s)-1-(5-fluoranylpyridin-2-yl)ethyl]-n4-(3-propan-2-yloxy-1h-pyrazol-5-yl)pyrimidine-2,4-diamine
38. V50 ( 3 PDB Entries )
4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)thio]-2,3,5,6-tetrafluorobenzenesulfonamide
39. V51 ( 1 PDB Entries )
4-(1-adamantylamino)-2,3,5,6-tetrakis(fluoranyl)benzenesulfonamide
40. V55 ( 8 PDB Entries )
4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
41. V56 ( 1 PDB Entries )
(4s,7s,17s)-17-(3-chlorophenyl)-7-(hydroxymethyl)-4-(2-methylpropyl)-1-oxa-3,6,11-triazacycloheptadecane-2,5,10-trione
42. V5A ( 1 PDB Entries )
Adenosine-5'-vanadate
43. V5X ( 1 PDB Entries )
(2r)-N~8~-hydroxy-2-{[(5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl)acetyl]amino}-N~1~-[2-(2-phenyl-1h-indol-3-yl)ethyl]octanediamide
44. V63 ( 1 PDB Entries )
[(1r,5s)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] benzoate
45. V64 ( 1 PDB Entries )
Tert-butyl [(4s,7s,10s)-7-(cyclohexylmethyl)-10-(hydroxymethyl)-5,8,13-trioxo-22-oxa-6,9,14,20,21-pentaazabicyclo[17.2.1]docosa-1(21),19-dien-4-yl]carbamate
46. V65 ( 1 PDB Entries )
4-[(4-chlorobenzyl)(cyclohexyl)amino]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazine-2-carboxamide
47. V66 ( 1 PDB Entries )
Tert-butyl [(4s,7s,10s)-7-(cyclohexylmethyl)-10-(hydroxymethyl)-5,8,13-trioxo-23-oxa-6,9,14,21,22-pentaazabicyclo[18.2.1]tricosa-1(22),20-dien-4-yl]carbamate
48. V68 ( 1 PDB Entries )
1-[(1-methylpiperidin-4-yl)methyl]-3-[6-(2-methylpropoxy)naphthalen-2-yl]pyrazolo[3,4-D]pyrimidin-4-amine
49. V69 ( 1 PDB Entries )
(4s,7s,17r)-7-(hydroxymethyl)-4-(2-methylpropyl)-17-pentyl-1-oxa-3,6,11-triazacycloheptadecane-2,5,10-trione
50. V6F ( 1 PDB Entries )
(4r)-1-acetyl-4-hydroxy-N-methyl-L-prolinamide
51. V71 ( 1 PDB Entries )
(1r,2r,3s,4r,6s)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl 2,6-diamino-2,4,6-trideoxy-4-fluoro-alpha-D-galactopyranoside
52. V77 ( 1 PDB Entries )
{[(1s)-1-(4-chlorophenyl)octyl]oxy}acetic acid
53. V78 ( 2 PDB Entries )
Methyl N-[(2s)-1-[2-[[4-[(3s)-3,4-dihydrothiophen-3-yl]phenyl]methyl]-2-[3-[(3z,8s,11r)-11-oxidanyl-7,10-bis(oxidanylidene)-8-propan-2-yl-6,9-diazabicyclo[11.2.2]heptadeca-1(16),3,13(17),14-tetraen-11-yl]propyl]hydrazinyl]-3,3-dimethyl-1-oxidanylidene-butan-2-yl]carbamate
54. V7H ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-(3-hydroxy-3-oxopropyl)-6-[[[2-[(phenylmethyl)carbamoyl]phenyl]methylamino]methyl]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
55. V7O ( 2 PDB Entries )
Meta vanadate
56. V7V ( 1 PDB Entries )
3-[3-(1~{H}-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]benzoic acid
57. V90 ( 5 PDB Entries )
2-(cyclooctylamino)-3,5,6-trifluoro-4-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]benzenesulfonamide
58. V98 ( 1 PDB Entries )
~{N}4-[(4-chlorophenyl)methyl]-~{N}4-cyclopentyl-~{N}1-(phenylmethyl)-~{N}1-(piperidin-4-ylmethyl)benzene-1,4-disulfonamide
59. V9C ( 1 PDB Entries )
2-phenylethylcarbamic acid
60. VA1 ( 1 PDB Entries )
{5-[(diformylamino)methyl]-1-benzothien-2-yl}boronic acid
61. VA3 ( 1 PDB Entries )
Trivanadate
62. VA4 ( 1 PDB Entries )
5'-O-[(R)-{[(R)-[(R)-chloro(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]-2'-deoxyadenosine
63. VA5 ( 1 PDB Entries )
9-{5-O-[(R)-{[(R)-[(S)-chloro(fluoro)phosphonomethyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]-2-deoxy-alpha-D-threo-pentofuranosyl}-9h-purin-6-amine
64. VA6 ( 1 PDB Entries )
9-{2-deoxy-5-O-[(S)-{[(S)-[difluoro(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]-alpha-D-erythro-pentofuranosyl}-9h-purin-6-amine
65. VA7 ( 1 PDB Entries )
2'-deoxy-5'-O-[(R)-{[(R)-[dichloro(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]adenosine
66. VAA ( 2 PDB Entries )
N-[valinyl]-N'-[adenosyl]-diaminosufone
67. VAB ( 1 PDB Entries )
4-oxo-4-{[2-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)-1,3-benzothiazol-6-yl]amino}butanoic acid
68. VAC ( 1 PDB Entries )
N,N-bis(2-hydroxy-1-indanyl)-2,6- diphenylmethyl-4-hydroxy-1,7-heptandiamide
69. VAD ( 4 PDB Entries )
Deaminohydroxyvaline
70. VAE ( 1 PDB Entries )
3-{[(E)-1-carboxy-2-phenylethenyl]oxy}-2-hydroxybenzoic acid
71. VAH ( 1 PDB Entries )
(3r)-3-hydroxy-L-norvaline
72. VAI ( 2 PDB Entries )
(2s)-2-amino-3-methylbutane-1,1-diol
73. VAK ( 1 PDB Entries )
Methyl (1r,2r,4s)-2-ethyl-2,4,5,7-tetrahydroxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracene-1-carboxylate
74. VAL ( 98 PDB Entries )
Valine
75. VAM ( 1 PDB Entries )
Methyl 4-O-(4-thio-beta-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
76. VAO ( 1 PDB Entries )
2-(5-cyano-2-oxidanyl-phenyl)pyridine-4-carboxylic acid
77. VAP ( 1 PDB Entries )
6,7,8-trimethoxy-1,4-dimethylquinolin-2(1h)-one
78. VAR ( 2 PDB Entries )
9-amino-5-(2-aminopyrimidin-4-yl)pyrido[3',2':4,5]pyrrolo[1,2-C]pyrimidin-4-ol
79. VAU ( 1 PDB Entries )
(1~{R},3~{R},4~{S},5~{R})-3-methyl-1,3,4,5-tetrakis(oxidanyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
80. VAW ( 1 PDB Entries )
(2s,3r,4s)-methyl 4-(2-(2-(1h-indol-3-yl)ethylamino)ethyl)-2-((2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)-3-vinyl-3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxylate
81. VAZ ( 1 PDB Entries )
N^6^-{(1r)-2-{[(1s,2r)-1-carboxy-2-hydroxy-2-(methylsulfanyl)ethyl]oxy}-1-[(oxidosulfanyl)methyl]-2-oxoethyl}-6-oxo-L-lysine
82. VB1 ( 1 PDB Entries )
N^6^-[(1r)-2-{[(1s)-1-carboxypropyl]amino}-2-oxo-1-(sulfanylmethyl)ethyl]-6-oxo-L-lysine
83. VBC ( 1 PDB Entries )
3-(4-aminophenyl)benzoic acid
84. VBM ( 1 PDB Entries )
Methyl {(7r)-6-cyano-7-(4-cyanophenyl)-5-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4,7-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl}carbamate
85. VBN ( 1 PDB Entries )
(4s,5r)-N-{3-[(2,3-dihydroxybenzoyl)amino]propyl}-2-(2,3-dihydroxyphenyl)-N-[3-({[(4s,5r)-2-(2,3-dihydroxyphenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]carbonyl}amino)propyl]-5-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole-4-carboxamide
86. VBP ( 1 PDB Entries )
4-({3-[(2r)-2-amino-2-carboxyethyl]-2,6-dioxo-3,6-dihydropyrimidin-1(2h)-yl}methyl)benzoic acid
87. VBZ ( 1 PDB Entries )
(1r,4r,5r,7r,8r)-2-benzyl-5-hydroxymethyl-2-aza-bicyclo[2.2.2]octane-4,7,8-triol
88. VC1 ( 1 PDB Entries )
Methyl 3-chloro-2-(2-{2-[(4-fluorophenyl)methyl]phenyl}ethyl)-4,6-dihydroxybenzoate
89. VC2 ( 1 PDB Entries )
(3s,5s,7ar)-2,2-dimethyl-5-(sulfanylmethyl)tetrahydro[1,3]thiazolo[4,3-B][1,3]thiazole-3-carboxylic acid
90. VC3 ( 1 PDB Entries )
3-(4-nitrophenyl)-1h-pyrazole
91. VC4 ( 1 PDB Entries )
Methyl 2-[2-(2-benzylpyridin-3-yl)ethyl]-3-chloro-4,6-dihydroxybenzoate
92. VC5 ( 1 PDB Entries )
Methyl 2-[2-(2-benzylphenyl)ethyl]-3-chloro-4,6-dihydroxybenzoate
93. VC6 ( 1 PDB Entries )
4-amino-1-{5-O-[(R)-{[(R)-[(S)-chloro(fluoro)phosphonomethyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]-2-deoxy-alpha-L-threo-pentofuranosyl}pyrimidin-2(1h)-one
94. VC8 ( 1 PDB Entries )
4-amino-1-{2-deoxy-5-O-[(R)-{[(R)-[dichloro(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]-alpha-L-threo-pentofuranosyl}pyrimidin-2(1h)-one
95. VC9 ( 1 PDB Entries )
2'-deoxy-5'-O-[(R)-{[(R)-[dibromo(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]cytidine
96. VCA ( 15 PDB Entries )
Vaccenic acid
97. VCE ( 1 PDB Entries )
3-{[(E)-1-carboxy-2-cyclopropylethenyl]oxy}-2-hydroxybenzoic acid
98. VD1 ( 1 PDB Entries )
5-{2-[1-(1-methyl-propyl)-7a-methyl-octahydro-inden-4-ylidene]-ethylidene}-2-methylene-cyclohexane-1,3-diol
99. VD2 ( 1 PDB Entries )
5-{2-[1-(5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl)-7a-methyl-octahydro-inden-4-ylidene]-ethylidene}-2-methyl-cyclohexane-1,3-diol
100. VD3 ( 4 PDB Entries )
(1s,3z)-3-[(2e)-2-[(1r,3ar,7as)-7a-methyl-1-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1h-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidene-cyclohexan-1-ol
101. VD4 ( 1 PDB Entries )
(1r,3r,7e,17z)-17-(5-hydroxy-1,5-dimethylhexylidene)-2-methylene-9,10-secoestra-5,7-diene-1,3-diol
102. VD5 ( 1 PDB Entries )
(1r,3r,7e,17e)-17-(5-hydroxy-1,5-dimethylhexylidene)-2-methylene-9,10-secoestra-5,7-diene-1,3-diol
103. VD9 ( 2 PDB Entries )
4-(propylsulfanyl)benzenesulfonamide
104. VDA ( 1 PDB Entries )
(1r,2r,3r,5z)-17-{(1s)-1-[(2-ethyl-2-hydroxybutyl)sulfanyl]ethyl}-2-(2-hydroxyethoxy)-9,10-secoestra-5,7,16-triene-1,3-diol
105. VDB ( 1 PDB Entries )
(1r,2s,3r,5z,7e)-17-{(1r)-1-[(2-ethyl-2-hydroxybutyl)sulfanyl]ethyl}-2-(2-hydroxyethoxy)-9,10-secoestra-5,7,16-triene-1,3-diol
106. VDL ( 1 PDB Entries )
(2r,3r)-2,3-diaminobutanoic acid
107. VDM ( 5 PDB Entries )
(1s,2s,3r,6s)-4-(hydroxymethyl)-6-{[(1s,2s,3s,4r,5r)-2,3,4-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)cyclohexyl]amino}cyclohex-4-ene-1,2,3-triol
108. VDN ( 4 PDB Entries )
2-{2-ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1h)-one
109. VDO ( 2 PDB Entries )
[(1r,2r,3s,4s,5s)-2,3,4-trihydroxy-5-{[(1s,4r,5s,6s)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino}cyclohexyl]methyl dihydrogen phosphate
110. VDP ( 2 PDB Entries )
(3r,5s)-5-[(2r)-2-[(1r,3as,4e,7ar)-7a-methyl-4-[(2z)-2-[(3s,5r)-2-methylidene-3,5-bis(oxidanyl)cyclohexylidene]ethylidene]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1h-inden-1-yl]propyl]-3-methyl-3-oxidanyl-1-(4-phenylbutyl)pyrrolidin-2-one
111. VDX ( 12 PDB Entries )
5-{2-[1-(5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl)-7a-methyl-octahydro-inden-4-ylidene]-ethylidene}-4-methylene-cyclohexane-1,3-diol
112. VDY ( 6 PDB Entries )
3-{2-[1-(5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl)-7a-methyl-octahydro-inden-4-ylidene]-ethylidene}-4-methylene-cyclohexanol
113. VDZ ( 1 PDB Entries )
5-{2-[1-(5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl)-7a-methyl-octahydro-inden-4-ylidene]-ethylidene}-2-methylene-cyclohexane-1,3-diol
114. VEA ( 2 PDB Entries )
5-oxa-protoporphyrin ix containing Fe
115. VEK ( 1 PDB Entries )
6-bromo-2-(1-methyl-1h-imidazol-5-yl)-7-{4-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methyl]piperazin-1-yl}-1h-imidazo[4,5-B]pyridine
116. VER ( 2 PDB Entries )
Iron-octaethylporphyrin
117. VES ( 2 PDB Entries )
Pyrrolidine
118. VET ( 2 PDB Entries )
[(1r,2s,4r)-2-hydroxy-4-[(5r)-5-hydroxy-5-methyl-2,4-dioxo-imidazolidin-1-yl]cyclopentyl]methyl dihydrogen phosphate
119. VFB ( 1 PDB Entries )
3,4-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5-a][3,1]benzimidazol-9-ium
120. VFC ( 1 PDB Entries )
N-[(2r)-1-(3-cyanoazetidin-1-yl)-1-oxidanylidene-propan-2-yl]-2-(6-fluoranyl-1-methyl-indazol-3-yl)-5h-pyrrolo[2,3-B]pyrazine-7-carboxamide
121. VFV ( 3 PDB Entries )
N-[(1r)-1-(3,4'-difluorobiphenyl-4-yl)-2-(1h-imidazol-1-yl)ethyl]-4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzamide
122. VG0 ( 1 PDB Entries )
N-{(1s,2r)-1-benzyl-2-hydroxy-3-[(1,1,5-trimethylhexyl)amino]propyl}-3-(ethylamino)-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzamide
123. VG1 ( 1 PDB Entries )
Alpha-D-glucose-1-phosphate-6-vanadate
124. VG2 ( 1 PDB Entries )
4-(2-aminoethoxy)-N-(3-chloro-5-piperidin-1-ylphenyl)-3,5-dimethylbenzamide
125. VG3 ( 1 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-3-{[(1s)-2-(cyclohexylamino)-1-methyl-2-oxoethyl]amino}-2-hydroxypropyl]-3-(pentylsulfonyl)benzamide
126. VG4 ( 1 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-3-{[(1s)-2-(cyclohexylamino)-1-methyl-2-oxoethyl]amino}-2-hydroxypropyl]-3-(2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-1-yl)-5-propoxybenzamide
127. VG5 ( 2 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-3-{[(1s)-2-(cyclohexylamino)-1-methyl-2-oxoethyl]amino}-2-hydroxypropyl]-3-(ethylamino)-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzamide
128. VG6 ( 1 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-2-hydroxy-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]amino}propyl]-3-(ethylamino)-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzamide
129. VG7 ( 1 PDB Entries )
N-[(1s,2r)-1-benzyl-3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropyl]-3-(ethylamino)-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzamide
130. VG8 ( 1 PDB Entries )
4-(1,4'-bipiperidin-1'-yl)-7-({5-chloro-2-[(2-methoxyphenyl)amino]pyrimidin-4-yl}amino)-2-methyl-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one
131. VG9 ( 2 PDB Entries )
6-{[(2,5-diethoxyphenyl)amino]methyl}-5-methylpyrido[2,3-D]pyrimidine-2,4-diamine
132. VGA ( 1 PDB Entries )
1-[(3s)-5-phenyl-3-thiophen-2-yl-3h-1,4-benzodiazepin-2-yl]azetidin-3-ol
133. VGB ( 1 PDB Entries )
(5r,6r,7r,8s)-6,7-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(2-phenylethyl)-8-(propanoylamino)-5,6,7,8-tetrahydro-1h-imidazo[1,2-a]pyridin-4-ium
134. VGC ( 1 PDB Entries )
6-cyclohexyl-4-methyl-5-phenyl-4h-thieno[3,2-B]pyrrole-2-carboxylic acid
135. VGD ( 2 PDB Entries )
6-chloro-1h-benzimidazol-2-amine
136. VGF ( 1 PDB Entries )
1-(3,4-dichlorobenzyl)-7-phenyl-1h-benzimidazol-2-amine
137. VGG ( 2 PDB Entries )
1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)-1h-pyrazolo[3,4-D]pyrimidin-4-amine
138. VGH ( 11 PDB Entries )
3-[(1r)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-(1-piperidin-4-yl-1h-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
139. VGI ( 2 PDB Entries )
2-(3-bromophenyl)-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1h-benzo[de]isoquinoline-1,3(2h)-dione
140. VGJ ( 1 PDB Entries )
(3r,7s,11s)-3,7,11,15-tetramethylhexadecanoic acid
141. VGK ( 1 PDB Entries )
4-[2-amino-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyridin-3-yl]benzoic acid
142. VGL ( 4 PDB Entries )
Pyrazine-2-carboxylic acid
143. VGM ( 1 PDB Entries )
4-[2-amino-5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)pyridin-3-yl]benzamide
144. VGN ( 1 PDB Entries )
2-acetamido-5-(4-phenylphenyl)benzoic acid
145. VGP ( 1 PDB Entries )
(1r)-1,4-anhydro-6-deoxy-1-[(6r)-8-ethenyl-1,6-dihydroxy-10,12-dimethoxy-6h-dibenzo[C,H]chromen-4-yl]-D-galactitol
146. VGX ( 1 PDB Entries )
4-hydroxy-2-oxobutanoic acid
147. VH1 ( 1 PDB Entries )
2-(4-aminobenzyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-benzo[de]isoquinoline-5-sulfonate
148. VH2 ( 1 PDB Entries )
N-[5-[(4-bromophenyl)methyl]-4-hydroxy-1,3-thiazol-2-yl]naphthalene-1-sulfonamide
149. VHA ( 1 PDB Entries )
22-methyl-13,18-dioxa-7-thia-3,5-diazatetracyclo[17.3.1.1~2,6~.1~8,12~]pentacosa-1(23),2(25),3,5,8(24),9,11,19,21-nonaen-4-amine
150. VHC ( 1 PDB Entries )
4-amino-20,22-dimethyl-13-oxa-7-thia-3,5,17-triazatetracyclo[17.3.1.1~2,6~.1~8,12~]pentacosa-1(23),2(25),3,5,8(24),9,11,19,21-nonaen-18-one
151. VHD ( 1 PDB Entries )
4-(1,3-dihydro-2h-isoindol-2-ylcarbonyl)-6-(1-methylethyl)benzene-1,3-diol
152. VHE ( 1 PDB Entries )
4-amino-18,20-dimethyl-7-thia-3,5,11,15-tetraazatricyclo[15.3.1.1(2,6)]docosa-1(20),2,4,6(22),17(21),18-hexaene-10,16-dione
153. VHH ( 1 PDB Entries )
5-[(3as,4s,6ar)-1,3-dimethyl-2-oxohexahydro-1h-thieno[3,4-D]imidazol-4-yl]pentanoic acid
154. VHI ( 1 PDB Entries )
5-{(3as,4s,6ar)-1-[(benzyloxy)carbonyl]-2-oxohexahydro-1h-thieno[3,4-D]imidazol-4-yl}pentanoic acid
155. VHS ( 1 PDB Entries )
3-[(1s)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-(1-piperidin-4-ylpyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
156. VHT ( 1 PDB Entries )
Methyl 2-[[3-[[2,4-bis(fluoranyl)phenyl]methylcarbamoyl]-1-oxidanyl-2-oxidanylidene-1,8-naphthyridin-4-yl]amino]ethanoate
157. VHW ( 1 PDB Entries )
Methyl (1s,3e)-3-{(2r)-2-[(1r,3as,4e,7ar)-4-{(2z)-2-[(3r,4s,5r)-3,5-dihydroxy-4-(3-hydroxypropoxy)-2-methylidenecyclohexylidene]ethylidene}-7a-methyloctahydro-1h-inden-1-yl]propylidene}-1-ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate (non-preferred name)
158. VIA ( 5 PDB Entries )
5-{2-ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-1-methyl-3-propyl-1h,6h,7h-pyrazolo[4,3-D]pyrimidin-7-one
159. VIB ( 12 PDB Entries )
3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy-ethyl)-4-methyl-thiazol-3-ium
160. VIF ( 2 PDB Entries )
Flopristin
161. VIG ( 1 PDB Entries )
4-amino hexanoic acid
162. VII ( 1 PDB Entries )
2,5-diphenylfuran-3,4-dicarboxylic acid
163. VIN ( 1 PDB Entries )
12-(2-hydroxyethyl)-2-(1-methylethoxy)-13,14-dihydronaphtho[2,1-a]pyrrolo[3,4-C]carbazol-5(12h)-one
164. VIO ( 1 PDB Entries )
N5-(1-imino-3-butenyl)-L-ornithine
165. VIQ ( 1 PDB Entries )
4-methoxy-2,3,6-trimethyl-N-(1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-yl)benzenesulfonamide
166. VIR ( 5 PDB Entries )
Virginiamycin m1
167. VIS ( 1 PDB Entries )
2-chloranyl-~{N}-(4-chloranyl-3-pyridin-2-yl-phenyl)-4-methylsulfonyl-benzamide
168. VIT ( 3 PDB Entries )
Vitamin E
169. VIV ( 6 PDB Entries )
(2r)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4r,8r)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-ol
170. VJ6 ( 1 PDB Entries )
Valerjesomycin
171. VJJ ( 2 PDB Entries )
3-phenoxybenzoic acid
172. VJK ( 1 PDB Entries )
(2r)-2-methyl-2-[[2-(1h-pyrrolo[2,3-B]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl]amino]-N-[2,2,2-tris(fluoranyl)ethyl]butanamide
173. VJP ( 1 PDB Entries )
1-[(4-aminophenyl)sulfonyl]piperidin-2-one
174. VK3 ( 4 PDB Entries )
Menadione
175. VKC ( 1 PDB Entries )
(2-hydroxyethoxy)acetic acid
176. VKE ( 2 PDB Entries )
[(6-oxo-2h,6h-[1,3]dioxolo[4,5-G][1]benzopyran-8-yl)methyl]phosphonic acid
177. VKJ ( 2 PDB Entries )
2'-deoxy-N-[(7r,8s,9r,10s)-7,8,9-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[pqr]tetraphen-10-yl]guanosine 5'-(dihydrogen phosphate)
178. VL4 ( 1 PDB Entries )
(2s)-6-[[[2-(cyclobutylmethylcarbamoyl)phenyl]methyl-methyl-amino]methyl]-2-(3-hydroxy-3-oxopropyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
179. VLB ( 4 PDB Entries )
(2alpha,2'beta,3beta,4alpha,5beta)-vincaleukoblastine
180. VLL ( 1 PDB Entries )
(2s)-2,3-diaminobutanoic acid
181. VLM ( 6 PDB Entries )
Valinylamine
182. VLT ( 1 PDB Entries )
(2e,4s)-4-amino-5-(4-hydroxyphenyl)pent-2-enoic acid
183. VM1 ( 1 PDB Entries )
5-(2-thienyl)nicotinic acid
184. VM2 ( 1 PDB Entries )
(1r,2s,3s,4r,5r)-4-(cyclohexylmethylamino)-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2,3-triol
185. VM7 ( 1 PDB Entries )
3-(3-methylsulfonylphenyl)benzoic acid
186. VMC ( 1 PDB Entries )
2-methoxy-4-(1-{2-[(2s)-1-methylpyrrolidin-2-yl]ethyl}-4-phenyl-1h-imidazol-5-yl)phenol
187. VME ( 5 PDB Entries )
Methyl L-valinate
188. VMP ( 1 PDB Entries )
N-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)-3,4,5-tris(oxidanyl)oxan-2-yl]carbamoyl]naphthalene-2-carboxamide
189. VMS ( 1 PDB Entries )
5'O-[N-(L-valyl)sulphamoyl]adenosine
190. VMX ( 2 PDB Entries )
5'-{[(3-aminopropyl)sulfonyl]amino}-5'-deoxyadenosine
191. VMY ( 1 PDB Entries )
(1s)-1-(5-{[1-(2,6-difluorobenzyl)-1h-pyrazol-3-yl]amino}-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)ethanol
192. VN3 ( 4 PDB Entries )
Vanadate ion
193. VN4 ( 12 PDB Entries )
Oxido(dioxo)vanadium
194. VNF ( 1 PDB Entries )
4'-chloro-N-[(1r)-2-(1h-imidazol-1-yl)-1-phenylethyl]biphenyl-4-carboxamide
195. VNI ( 2 PDB Entries )
N-[(1r)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1h-imidazol-1-yl)ethyl]-4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzamide
196. VNJ ( 1 PDB Entries )
2-aminoacetophenone
197. VNK ( 1 PDB Entries )
N-hexanoyl-L-valyl-N~1~-[(3s,4s)-3-hydroxy-2,6-dimethylheptan-4-yl]-N~5~,N~5~-dimethyl-L-glutamamide
198. VNL ( 9 PDB Entries )
4-hydroxy-3-methoxybenzoate
199. VNP ( 1 PDB Entries )
3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-{[hydroxy(phosphonoamino)phosphoryl]oxy}ethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium
200. VNR ( 1 PDB Entries )
1-deoxy-1-[(4ar)-4a-[(2z)-2-(2-{[(S)-hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}ethyl)but-2-en-1-yl]-7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4,4a,5-tetrahydrobenzo[G]pteridin-10(2h)-yl]-5-O-phosphono-D-ribitol
201. VNT ( 1 PDB Entries )
N-[(1r)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)ethyl]-4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzamide
202. VNY ( 1 PDB Entries )
Para-biphenyl methylene C-linked mannoside
203. VO1 ( 1 PDB Entries )
3-(benzyloxy)-N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)pyridin-2-amine
204. VO2 ( 1 PDB Entries )
3-(benzyloxy)-5-methyl-N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)pyridin-2-amine
205. VO3 ( 1 PDB Entries )
Tetrametavanadate
206. VO4 ( 96 PDB Entries )
Vanadate ion
207. VOD ( 1 PDB Entries )
(4-vinylphenyl)methanesulfonic acid
208. VOG ( 2 PDB Entries )
(1s,2s,3r,4s,5s)-5-[(1,3-dihydroxypropan-2-yl)amino]-1-(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2,3,4-tetrol
209. VOH ( 1 PDB Entries )
Veratryl alcohol
210. VOL ( 2 PDB Entries )
L-valinol
211. VOR ( 6 PDB Entries )
Voriconazole
212. VOV ( 2 PDB Entries )
Harderoheme (III)
213. VPA ( 1 PDB Entries )
2-phenyl-N-(6-O-beta-D-xylopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)ethylamidine
214. VPC ( 1 PDB Entries )
Phthalocyanine containing ga
215. VPF ( 1 PDB Entries )
N-(3-carboxypropanoyl)-L-valyl-N-[(1s)-2-phenyl-1-phosphonoethyl]-L-prolinamide
216. VPM ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-hydroxy-2-(propan-2-yl)butanedioic acid
217. VPP ( 2 PDB Entries )
(2s,4s)-2-[(R)-carboxy{[(2r)-2-{[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino}-2-phenylacetyl]amino}methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
218. VPR ( 4 PDB Entries )
2-propylpentanamide
219. VPU ( 1 PDB Entries )
[[(3r,4r,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(pentanoylamino)oxan-2-ylidene]amino] N-phenylcarbamate
220. VPX ( 1 PDB Entries )
Ethyl [(1r,3ar,4ar,6r,8ar,9s,9as)-9-{(E)-2-[5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl]ethenyl}-1-methyl-3-oxododecahydronaphtho[2,3-C]furan-6-yl]carbamate
221. VQ7 ( 1 PDB Entries )
6-[1,1-bis(oxidanylidene)-1,4-thiazinan-4-yl]-4-[[4-[4-chloranyl-3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3,5-bis(fluoranyl)phenyl]methoxy]-1-methyl-pyrimidin-2-one
222. VQI ( 1 PDB Entries )
(E)-3-[4-(6-hydroxy-2-isobutyl-7-methyl-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-1-yl)phenyl]prop-2-enoic acid
223. VR0 ( 5 PDB Entries )
N~5~-[N-(methylcarbamoyl)carbamimidoyl]-L-ornithine
224. VR1 ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-({(5z)-5-[(5-ethyl-2-furyl)methylene]-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl}amino)-2-(4-fluorophenyl)-N-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]acetamide
225. VR2 ( 1 PDB Entries )
1-[(3s)-5-(4-iodanylphenoxy)-3-methyl-pentyl]-3-pyridin-4-yl-imidazolidin-2-one
226. VRA ( 1 PDB Entries )
N-{3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-6-methoxyphenyl}-1-[(2s)-2,3-dihydroxypropyl]cyclopropanesulfonamide
227. VRB ( 7 PDB Entries )
Phycoviolobilin, blue light-absorbing form
228. VRD ( 1 PDB Entries )
({3-[amino(oxo)acetyl]-1-benzyl-2-ethyl-1h-indol-4-yl}oxy)acetic acid
229. VRO ( 1 PDB Entries )
5-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
230. VRT ( 4 PDB Entries )
2'-(L-norvalyl)amino-2'-deoxyadenosine
231. VRV ( 1 PDB Entries )
6-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
232. VRX ( 1 PDB Entries )
(2s)-({(5z)-5-[(5-ethyl-2-furyl)methylene]-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl}amino)(4-fluorophenyl)acetic acid
233. VRZ ( 1 PDB Entries )
1-[4-(4-amino-7-cyclopentyl-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-5-yl)phenyl]-3-benzylurea
234. VS0 ( 1 PDB Entries )
N-[4-(4-amino-7-cyclopentyl-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-5-yl)phenyl]benzamide
235. VS1 ( 2 PDB Entries )
3-[[N-[morpholin-N-yl]-carbonyl]-phenylalaninyl-amino]-5- phenyl-pentane-1-sulfonylbenzene
236. VS2 ( 1 PDB Entries )
3-[N-[benzyloxycarbonyl]-phenylalaninyl-amino]-5-phenyl-pentane-1-sulfonylmethylbenzene
237. VS3 ( 1 PDB Entries )
3-[N-[benzyloxycarbonyl]-phenylalaninyl-amino]-5-phenyl-pentane-1-sulfonic acid 4-nitro-phenyl ester
238. VS4 ( 2 PDB Entries )
3-[[N-[4-methyl-piperazinyl]carbonyl]-phenylalaninyl-amino]-5-phenyl-pentane-1-sulfonic acid benzyloxy-amide
239. VS8 ( 1 PDB Entries )
N4-cyclohexyl-5,6-diphenyl-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidine-2,4-diamine
240. VSA ( 1 PDB Entries )
1-[4-(4-amino-7-cyclopentyl-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-5-yl)phenyl]-3-phenylurea
241. VSB ( 1 PDB Entries )
7-[cis-4-(4-methylpiperazin-1-yl)cyclohexyl]-5-(4-phenoxyphenyl)-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-4-amine
242. VSC ( 1 PDB Entries )
N-[N'-benzyloxycarbonyl-phenylalaninyl]-3-amino-5-phenyl-pentane-1-sulfonic acid phenyl ester
243. VSE ( 3 PDB Entries )
7-[trans-4-(4-methylpiperazin-1-yl)cyclohexyl]-5-(4-phenoxyphenyl)-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-4-amine
244. VSF ( 1 PDB Entries )
5-(4-phenoxyphenyl)-7-(tetrahydro-2h-pyran-4-yl)-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-4-amine
245. VSG ( 1 PDB Entries )
7-(1-methylpiperidin-4-yl)-5-(4-phenoxyphenyl)-7h-pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-4-amine
246. VSH ( 1 PDB Entries )
Tert-butyl {4-[4-amino-1-(propan-2-yl)-1h-pyrazolo[3,4-D]pyrimidin-3-yl]-2-methoxyphenyl}carbamate
247. VSI ( 1 PDB Entries )
N-{N-[4-(acetylamino)-3,5-dichlorobenzyl]carbamimidoyl}-2-(6-cyano-1h-indol-1-yl)acetamide
248. VSK ( 1 PDB Entries )
(2~{S})-2-azanyl-3-(1~{H}-indol-3-yl)-~{N}-[2-(2,4,6-trimethylphenyl)ethyl]propanamide
249. VSO ( 1 PDB Entries )
Vinylsulphonic acid
250. VSP ( 1 PDB Entries )
N-(3-{[4-amino-1-(propan-2-yl)-1h-pyrazolo[3,4-D]pyrimidin-3-yl]methyl}phenyl)ethanesulfonamide
251. VSV ( 1 PDB Entries )
N-({3-[({4-[(z)-(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene)methyl]phenyl}amino)methyl]phenyl}carbonyl)-D-glutamic acid
252. VT0 ( 1 PDB Entries )
{[(2-phenylthieno[2,3-D]pyrimidin-4-yl)amino]methylene}bis(phosphonic acid)
253. VT1 ( 3 PDB Entries )
(R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1,1-difluoro-3-(1h-tetrazol-1-yl)-1-(5-(4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)pyridin-2-yl)propan-2-ol
254. VT2 ( 1 PDB Entries )
(R)-4-((4-((6-(2-(2,4-difluorophenyl)-1,1-difluoro-2-hydroxy-3-(1h-tetrazol-1-yl)propyl)pyridin-3-yl)ethynyl)phenoxy)methyl)benzonitrile
255. VT3 ( 1 PDB Entries )
8-hydroxy-2-(4-methylphenyl)-3,4-dihydroquinazolin-4-one
256. VT4 ( 1 PDB Entries )
2-hexyl-1-methyl-5-(2-methylphenoxy)pyridin-4(1h)-one
257. VT5 ( 1 PDB Entries )
(2~{R})-1-(4-chloranyl-2-fluoranyl-phenyl)-2-cyclohexyl-3-ethanoyl-4-oxidanyl-2~{H}-pyrrol-5-one
258. VT6 ( 1 PDB Entries )
5'-O-[(R)-{[(R)-[(S)-chloro(fluoro)phosphonomethyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]thymidine
259. VT7 ( 1 PDB Entries )
5'-O-[(R)-{[(R)-[difluoro(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]thymidine
260. VT8 ( 1 PDB Entries )
5'-O-[(R)-{[(R)-[dichloro(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]thymidine
261. VTB ( 1 PDB Entries )
[(2~{S},3~{S},4~{R},5~{S},6~{R})-6-(hydroxymethyl)-3,4,5,6-tetrakis(oxidanyl)oxan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
262. VTI ( 1 PDB Entries )
N-{N-[4-(acetylamino)-3,5-dichlorobenzyl]carbamimidoyl}-2-(1h-indol-1-yl)acetamide
263. VTP ( 1 PDB Entries )
(2z,6z,10z,14z,18z,22e,26e)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaen-1-yl trihydrogen diphosphate
264. VTQ ( 1 PDB Entries )
Rrr-alpha-tocopherylquinone
265. VU2 ( 1 PDB Entries )
(2s)-2-[(4-chlorobenzyl)oxy]-2-phenylethanamine
266. VU3 ( 2 PDB Entries )
2-(2-(4-phenylpiperidin-1-yl)ethyl)-1h-indole
267. VUP ( 1 PDB Entries )
4-(1-ethyl-6-methyl-imidazo[4,5-C]pyridin-2-yl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine
268. VUR ( 2 PDB Entries )
(S)-2-amino-5-(2-mercaptoacetimidamido)pentanoic acid
269. VV6 ( 1 PDB Entries )
[[[[bis(oxidanyl)-[tris(oxidanyl)vanadiooxy]vanadio]oxy-bis(oxidanyl)vanadio]-oxidanylidene-vanadio]oxy-oxidanyl-vanadio]oxy-tetrakis(oxidanyl)vanadium
270. VV7 ( 1 PDB Entries )
Dendron-d3
271. VVA ( 1 PDB Entries )
2-{[(S)-(2-aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}ethyl heptadecanoate
272. VVO ( 4 PDB Entries )
Oxovanadium(2+)
273. VVQ ( 1 PDB Entries )
5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-(5-chloro-2-methylphenyl)-1h-pyrrole-3-carboxamide
274. VVS ( 1 PDB Entries )
2,6-bis(1h-imidazol-1-ylmethyl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
275. VVT ( 1 PDB Entries )
6-chloro-3-phenyl-4-(pyridin-4-yl)pyridazine
276. VVV ( 1 PDB Entries )
5,6,8-trimethoxy-4-methylquinolin-2(1h)-one
277. VVX ( 1 PDB Entries )
6-(1h-indol-4-yl)-4-(5-{[4-(1-methylethyl)-1-piperazinyl]methyl}-1,3-oxazol-2-yl)-1h-indazole
278. VWN ( 1 PDB Entries )
2-[(1-methyl-1h-benzimidazol-2-yl)methyl]-6-morpholin-4-ylpyrimidin-4(3h)-one
279. VWS ( 1 PDB Entries )
5-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}-2-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
280. VWW ( 1 PDB Entries )
L-gamma-glutamyl-S-benzyl-N-[(S)-carboxy(phenyl)methyl]-L-cysteinamide
281. VX1 ( 1 PDB Entries )
4-[3-(4-chlorophenyl)-2,1-benzisoxazol-5-yl]pyrimidin-2-amine
282. VX2 ( 1 PDB Entries )
N-cyclohexyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-B]pyridazin-6-amine
283. VX3 ( 1 PDB Entries )
2,3-diphenyl-1h-indole-7-carboxylic acid
284. VX6 ( 11 PDB Entries )
Cyclopropanecarboxylic acid {4-[4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-6-(5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamino)-pyrimidin-2-ylsulfanyl]-phenyl}-amide
285. VX7 ( 1 PDB Entries )
N-(2,4-di-tert-butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
286. VXA ( 5 PDB Entries )
Methylphosphonic acid ester group
287. VXL ( 1 PDB Entries )
(3r,3as,4r,6ar)-4-[2-(methylamino)-2-oxoethoxy]hexahydrofuro[2,3-B]furan-3-yl [(2s,3r)-3-hydroxy-4-{[(4-methoxyphenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino}-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
288. VXO ( 1 PDB Entries )
5-[(2s)-2-[[2-(1h-indol-3-yl)ethanoylamino]methyl]-4-methyl-pentyl]-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
289. VXQ ( 1 PDB Entries )
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
290. VXR ( 1 PDB Entries )
(5z)-5-[(5-ethyl-2-furyl)methylene]-2-{[(S)-(4-fluorophenyl)(1h-tetrazol-5-yl)methyl]amino}-1,3-thiazol-4(5h)-one
291. VXU ( 1 PDB Entries )
3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-ylmethanamine
292. VXX ( 2 PDB Entries )
Methyl vanillate
293. VYA ( 4 PDB Entries )
2-[(4~{z})-2-[(1~{S})-1-azanyl-3-methyl-butyl]-4-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-5-oxidanylidene-imidazol-1-yl]ethanoic acid
294. VYD ( 1 PDB Entries )
(3s,5r)-5-{[4-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-5-oxopiperazin-1-yl]methyl}-N-(3-methylbutyl)piperidine-3-carboxamide
295. VYE ( 1 PDB Entries )
(3s,5r)-5-[4-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-5-oxopiperazin-1-yl]-N-(3-methylbutyl)piperidine-3-carboxamide
296. VYF ( 1 PDB Entries )
(3s,5r)-5-[4-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-5-oxopiperazin-1-yl]-N-(2,6-dimethylheptan-4-yl)piperidine-3-carboxamide
297. VYI ( 1 PDB Entries )
N-(2-fluorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepin-6-amine
298. VYR ( 1 PDB Entries )
N-[(S)-1-[5-(5-chloro-thiophen-2-yl)-isoxazol-3-ylmethyl]-2-(4-methoxy-piperidin-1-yl)-2-oxo-ethyl]-2-ethyl-3-(3-oxo-morpholin-4-yl)-benzenesulfonamide
299. VZ4 ( 2 PDB Entries )
(9beta)-2-ethyl-17-oxoestra-1(10),2,4-trien-3-yl sulfamate
300. VZ5 ( 2 PDB Entries )
(14beta,17alpha)-2-ethyl-17-hydroxyestra-1(10),2,4-trien-3-yl sulfamate
301. VZV ( 1 PDB Entries )
1-{[(5r,6s)-5,6-bis(4-chlorophenyl)-6-methyl-3-(propan-2-yl)-5,6-dihydroimidazo[2,1-B][1,3]thiazol-2-yl]carbonyl}-N,N-dimethyl-L-prolinamide
302. VZZ ( 1 PDB Entries )
11-[(mercaptocarbonyl)oxy]undecanoic acid

302 Hetero-Atoms

[ _ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All ]